Varlık'ta Öğrenci Olmak

Bu içerik, Varlık Lisesi bünyesinde eğitimde başarının elde edilebilmesi için, eğitim ve öğrenim sürecinin en önemli aktörleri olan öğrencilerin temel hak ve sorumluluk alanlarını belirlemek ve bu sorumlulukların yerine getirilmesi noktasında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Eğitimde başarı için, eğitim dünyası içindeki aktörlerin ilk adımlarını, temel hak ve sorumluluklarına ilişkin farkındalık yolu üzerinde atması gerekir. Nitekim eğitimin genel ve özel amaçları ancak bu yolda yürünmeye başlandığı takdirde kavranabilir. 

Eğitimin varoluş gerekçesi olan öğrenciler de, bu dünyanın en önemli aktörleri olarak bu adımlarını bir an evvel atmaları gerekenlerdir. Bir öğrencinin ön öğreni eksikliklerini gidermesi, mevcut yetkinliklerini geliştirmesi, kişisel yaşam projesine ilişkin kararlılıkla hareket etmesi için akademik başarının yanı sıra entelektüel bir ilgi ve endişeyi de bünyesinde taşıması gerekir. Çünkü entelektüel bir ilgi ve endişeden yoksun bir akademik başarı daima gelip geçici, akademik başarıdan yoksun bir entelektüel ilgi ve endişe ise daima boşluktadır.   

Bu noktada Varlık Lisesi öğrencilerinin, kişisel yaşam projelerini belirleme, geliştirme ve gerçekleştirmede kurumumuz bünyesinde geçirdikleri eğitim sürecinden azami ölçüde yararlanmaları için haklarını bilme ve kullanma, bu haklara ilişkin sorumluluklarını yerine getirmede özenle davranması esastır.

Varlık Lisesi öğrencileri, tüm öğrenciler gibi, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kişilere tanıdığı haklar ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin belirttiği esaslar doğrultusunda, temel insan haklarıyla birlikte nitelikli yaşama, bilgiye ulaşma, kendini yetiştirme ve öğrenme hakkına sahiptir.

Bu temel hakkın kullanımı için Varlık Lisesi, eğitim ve öğretime ilişkin her tür organizasyonu uygun bir şekilde koordine etmeyi, eğitim ve öğrenime ilişkin gerekli materyalleri temin etmeyi ya da bu materyallere erişimi sağlamayı, mimari ve fiziksel olarak elverişli bir eğitim ortamı sunmayı ve bu ortamı sürekli olarak korumayı ve geliştirmeyi ve nitelikli bir öğretmen ve personel kadrosuyla çalışmayı bir sorumluluk olarak üstlenir.

Bu temel hakla birlikte, ilgili yasa ve yönetmeliklerden hareketle Varlık Lisesi öğrencilerinin hak ve sorumlulukları şu şekildedir:

 
1. İfade Özgürlüğü

Hak

 • Görüş ve fikirlerini özgürce ifade etme

Sorumluluk

 • Başkalarının ifade hakkı ve özgürlüğüne saygı gösterme

 • Şiddet çağrısı barındıran ifadeler kullanmama

 • Onur kırıcı söz veya davranışta bulunmama

 • Hakaret etmeme

2. Eşitlik

Hak

 • Dil, din, ırk, cinsiyet, engel vb gibi herhangi bir farklılıktan dolayı ayrımcılığa uğratılmama

 • Okul öğretmenleri ve personeli tarafından eşit muamele görme

Sorumluluk

 • Ayrımcılık yapmadan farklılıklara saygı gösterme

 • Etnik köken, dil, din, ırk, cinsiyet, engel vb yöndeki ayrımcı yaklaşımları, bu yaklaşımların düşünsel temellerini de kapsayacak şekilde reddetme

 • Öğretmenlerle, personelle ve diğer öğrencilerle olan ilişkilerini saygılı bir şekilde yürütme 

3. Güvenlik

Hak

 • Her türlü şiddet ve tacizden arınmış bir okul ortamında yaşama

Sorumluluk

 • Söz veya eylemle kişi veya kişilere şiddet ve taciz uygulamama 

4. Nitelik

Hak

 • Sağlıklı, temiz ve estetik bir okul ortamında yaşama

 • Alanında uzman, meslek gerekliliklerinin niteliklerini taşıyan öğretmenlerden ders alma

Sorumluluk

 • Yaşadığı ortamı temiz tutma

 • Ses ve görüntü kirliliği yaratmama

 • Okula ve içinde bulunduğu yaşam ortamına karşı estetik ve etik bir endişeyle hareket etme

 • İnsan dışı canlıların yaşam alanlarını gözetme

 • Ders içi ve ders dışı zamanlarda öğretmenlerinin bilgi, birikim ve duyarlılıklarından yararlanma 

5. Kullanım - Erişim

Hak

 • Okul içi mekânları kullanma ve okul tarafından sunulan olanaklardan yararlanma

Sorumluluk

 • Sınıf, çalışma salonu, laboratuvar, kütüphane, konferans salonu, kulüp toplantı alanları, müzik atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, bahçe, spor salonu gibi okul içindeki mekânlar ile çeşitli eğitim materyalleri, internet, telefon, spor malzemeleri vb gibi okul tarafından sunulan olanaklardan yararlanırken yönetmelik ve yönergelere uygun şekilde davranma 

6. Danışma - Bilgi Edinme

Hak

 • Sorumlu olduğu derslerin içeriği ve değerlendirilmesine ilişkin bilgi edinme ve danışma

Sorumluluk

 • Dersleri düzenli olarak takip etme

 • Ödev, rapor, proje gibi yükümlülerini zamanında yerine getirme ve evraklarını ilgililere zamanında teslim etme

 • Yazılı sınav, tarama, deneme gibi ölçme değerlendirme uygulamalarına katılma ve sonuçlarını takip etme

 • Akademik durumunu gözlemleme ve gerekli gördüğü her durumda danışma ve yardım alma

 • Akademik takvim, yönetmelikler ve yönergelerden haberdar olma, bunlara uygun şekilde davranma 

7. Katılım

Hak

 • Okul tarafından organize edilen ya da okulca önerilen ders dışı etkinliklere katılma

 • Öğrenci kulüpleri vasıtasıyla bu tür etkinlikler düzenleme

Sorumluluk

 • Etkinliklere ilişkin görevlerini tam ve zamanında yerine getirme

 • İlgili etkinliğin kural ve koşullarına uygun davranma 

8. Yönetme – Yönetilme

Hak

 • Okul yönetiminde temsil edilme ve/veya temsilci olarak bulunma

 • İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde temsilci seçimlerinde oy kullanma ve aday olma

Sorumluluk

 • Temsilci seçimlerinde oy kullanma

 • Oy kullanma işlemlerinde özgürce karar verme

 • Temsilci olarak seçildiğinde yönetmeliklere uygun şekilde görevlerini yerine getirme 

9. Gizlilik

Hak

 • Yasa ve yönetmeliklerce belirlenen durumlar dışında, kendisinin bilgi ve onayı olmadan, kişisel bilgilerinin üçüncü şahıslara ve/veya kurumlara verilmemesi

Sorumluluk

 • Başkasının kişisel bilgilerini söz konusu kişinin izni olmadan almama ve kullanmama 

10. İtiraz

Hak

 • Sınav ve değerlendirme uygulamalarının sonuçlarına itiraz etme

Sorumluluk

 • İtirazlarını yönetmelik ve yönergeye uygun şekilde gerçekleştirme

 • Haklı bulunması durumunda ilgili süreci takip etme 

11. Hakkını Arama – Savunma

Hak

 • Haklarından birinin ya da birkaçının ihlal edildiğini düşündüğü durumlarda ilgili birime başvurarak hakkını arama

 • Bu yöndeki başvurularına ilgili birim tarafından yasal süre içerisinde yanıt alma

 • Herhangi bir nedenle suçlandığında kendini savunma

Sorumluluk

 • Müdahil olduğu her konuda doğru bilgi verme

 • Konuya ilişkin yasa ve yönetmeliklerce belirlenen süreci takip etme

12. Katkı Sunma

Hak

 • Okul yaşamının niteliğini artırmak ve geliştirmek için önerilerde bulunma, projeler oluşturma ve uygulama

Sorumluluk

 • Öneri ve projeleri için ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde davranma, gerekli prosedürleri takip etme 


Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü