Varlık'ın ve VAP'ın İlkeleri

Varlık’ın kurucu ekibi, eğitimi etik bir endişeyi taşıma noktasında tanır ve tanımlar. Bu noktada felsefe kökenli bir özel eğitim kurumu olmayı tam bir sorumluluk olarak üstleniyor ve daima kuruluşumuzdan itibaren benimsediğimiz kurumsal ve pedagojik ilkelerimize bağlılık içinde hareket ediyoruz.

Kurumsal İlkeler

1. Nitelik. Varlık Eğitim Kurumları tüm bileşenlerinde birinci önceliği nitelik olarak benimser.

2. Tek Şube. Varlık Eğitim Kurumları tüm kademelerinde sadece tek şube olarak çalışır. 
Varlık Eğitim Kurumları tüm kademelerinde (özel lise, özel ortaokul, özel ilkokul, özel anaokulu) bağımsız yerleşkelerde faaliyet göstermeyi benimser.
 
3. Kontenjan. Varlık Eğitim Kurumları tüm kademelerinde (özel lise, özel ortaokul, özel ilkokul, özel anaokulu) maksimum kontenjanını 192 olacak şekilde düzenler.Varlık Eğitim Kurumları tüm kademelerinde (özel lise, özel ortaokul, özel ilkokul, özel anaokulu) sınıf kontenjanlarını 12 kişi olacak şekilde düzenler.

4. Paylaşımcılık. Varlık Eğitim Kurumları eğitime ilişkin bilgi, birikim ve deneyimlerini eğitime ilişkin tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşmayı benimser.

Pedagojik İlkeler | VAP İlkeleri

1. İlke | Eğitim felsefenin bir ürünüdür.
Kuşkusuz eğitim denen olgu, felsefenin ortaya çıkışından çok daha öncelere tarihlenebilir. Ancak, çağdaş anlamıyla, insanların bir arada yaşama olanaklarını artırmaya odaklanan ve herkes için bir hak olarak tanımlanan eğitim, ilk ve esas olarak felsefe sayesinde, felsefenin bir ürünü olarak ortaya çıkmış bir etkinliktir. Nitekim bu durum, günümüzdeki akademik terimlerin büyük çoğunluğunun (bizzat "akademi" kavramı da dâhil olmak üzere)  ilk filozofların kavramlarına dayalı olmasında görülebilir.

2. İlke | Tüm insanlar zihinsel olarak eşittir.
Zihinsel bir eşitliğin inkârı üzerine hiçbir eğitim anlayışı benimsenemez. İnsanlar arasında doğal bir eşitsizliği esas alan kavramların eğitimde bir yeri yoktur.

3. İlke | Eğitim, öncelikli olarak geçerli akıl yürütmelerle kurulan ilişkileri kavrama etkinliğidir.
Eğitimde esas olan bir bilgi aktarımı sayesinde kalıcı bir davranış değişikliği sağlamaktır. Bu anlamda bilgi herkesçe aynı olan üzerine kurularak şekillendirilen bir veridir ki herkesçe aynı olanlar akıl ilkeleri ya da mantık yasaları denen geçerli akıl yürütme formlarıdır. Bu formlar, okuma-yazma araçlarından sonra, eğitimdeki en önemli araçlar olup öğrencilere derhal öğretilmesi gereken esaslardır. Bu noktada VAP, okuma-yazma eğitiminden sonra derhal mantık eğitiminin verilmesi gerektiğini savunur.
 
4. İlke | Eğitimin temel amacı, öğrencilere doğru ve düzgün düşünme esasları çerçevesinde dünyayı yorumlama tavrını kazandırmaktır.
Eğitimde hedeflenen nihai nokta bir bireyin yetişmesine katkı sağlamaktır. Her birey kendine özgü ve biricik olduğu için, bu biriciklik ancak ve ancak bir yorumlama tavrında gerçeklenebilir.

Varlık Eğitim Kurumlarının VAP İçin Üstlendiği Sorumluluklar

1. Türkçenin ve genel olarak dilin doğru, özenli ve verimli kullanılmasını sağlamak
Dilin sözlü kullanımının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak
Konferans, panel, sempozyum vb etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklere katılımı sağlamak
Öğrencileri konferans, panel, sempozyum vb etkinlikler düzenlenmeleri için teşvik etmek
Dilin yazılı kullanımının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak
Kompozisyon, öykü, deneme vb yarışmalar düzenlemek, bu yarışmalara katılım için teşvik etmek
Öğrencilerin okul, sınıf ve kulüp bültenleri, gazeteleri, dergileri vb gibi yayınlar çıkarmalarını ve mevcut yayınlara aktif bir şekilde katkı sağlamalarını örgütlemek
 
2. Entelektüel gelişime eşlik etmek
Entelektüel tat alımını çeşitlendirmek ve artırmak
Sorular sormaya ve sorular oluşturmaya eşlik etmek
Nitelikli ve düzenli okuma alışkanlığı geliştirme yönünde çalışmalar yapmak
Kütüphane kullanımına teşvik ve eşlik etmek
Projeler üretilmesine ve mevcut projelerinin geliştirilmesi ve yönetilmesine eşlik etmek
Bireysel, ekonomik ve sosyal yaşamın biçimlendirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazanılmasına öncülük etmek
Bilgileri arama, sınıflandırma, eleştirme ve kullanma konusunda yetkilendirmek
Öğrenmeyi düşünmeye ve öğrenme yöntemlerini öğrenmeye teşvik etmek
 
3. Sosyal gelişime eşlik etmek
Davranışlarda etik bir endişe geliştirmek
Yaşamdaki anlam arayışının sürdürülmesi ve yürütülmesi için araçlar sağlamak
Verimli ve etkili iletişim kurma araçlarının kullanılmasına ve geliştirilmesine eşlik etmek
Bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi, sürdürülmesi ve yürütülmesi için öncülük etmek
Dayanışmacı davranışları ve medeni çatışmaları teşvik etmek
Çevre, doğa ve toplumsal duyarlılıkların geliştirilmesi ve yönetilmesine eşlik etmek
Kitle iletişim araçlarının verimli, eleştirel ve etkin kullanımına eşlik etmek
 
4. Yaşam yönetimine eşlik etmek
Geleceğe ilişkin bir yaşam projesi üretilmesi, geliştirilmesi, yönetilmesi ve yürütülmesi için eşlik etmek
 
5. Velilerin eğitim hayatına etkin ve verimli eşlik etmesini sağlamak

 
Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü